Jobs & Jobs Agra Delhi NoidaG. noida
 Ghaziabad Faridabad Gurugram Mumbai
 Jaipur Pune Kolkata Lucknow
 Bhopal Jhansi Chennai Varanasi
 Ranchi Jodhpur Ahmedabad Chandigarh
 Goa Bathinda Jalandhar Amritsar
 Allahabad Siliguri  Jhansi  Jammu
 Ajmer Udaipur Bangalore
 Hyderabad
 Surat Kanpur Nagpur Thane
 Vadodara  Ludhiana Patna  Meerut
 Rajkot Aurangabad Dehradun  Jabalpur
 Jodhpur Bikaner Gwailor Aligarh
 Bathinda  Bareily Bhubaneswa Firozabad
 Cuttack  Kolhapur  Ujjain
 Durgapur Gorakhpur Kochi